پنج گام برای کاهش استرس گرمایی در گاوهای شیری

خنک نگه داشتن گاوها در محل نگهداری به آنها کمک می کند تا بهره وری بیشتری داشته باشند و همچنین از استرس گرمایی جلوگیری کند. تحقیقات نشان می دهد که گاوهایی که به درستی خنک می شوند می توانند 0.8 تا 2.3 کیلوگرم شیر بیشتر در روز تولید کنند.

استرس گرمایی گاو شیری

گاوها با هضم غذا و تولید شیر گرما تولید می کنند. هنگامی که در معرض نور خورشید قرار می گیرند، گرمای خورشید را جذب می کنند. مصرف ماده خشک گاوهای شیری تحت استرس گرمایی کاهش پیدا کرده و باعث کاهش تولید شیر و میزان آبستنی خواهد شد.همچنین استرس گرمایی باعث افزایش لنگش، بروز بیماری و افزایش میزان مرگ و میر می شود.