آبیاری هوشمند براساس نیاز واقعی گیاه به آب با سنسور رطوبت خاک

آبیاری بهینه باعث بهبود عملکرد، ارتقای سلامت گیاه و حفظ منابع آب می شود. در فرآیند آبیاری هوشمند اولین و کلیدی ترین نقش را سنسور هایی دارند که اطلاعات را از خاک دریافت می کنند. سنسور رطوبت خاک بی سیم ویرا، رطوبت خاک را به صورت مستمر اندازه گیری کرده و این اطلاعات را به صورت بی سیم ارسال می کنند. این اطلاعات به کشاورزان کمک می کند که با دقت بالا نیاز آبی گیاه را برآورد کرده و نسبت به آبیاری مزرعه اقدام کنند.